Správa CHKO je jednak úřadem státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny podle Zákona č.114/92 Sb. Z tohoto titulu

Zároveň je Správa CHKO odbornou organizací ochrany přírody – v rámci této činnosti zajišťuje inventarizační průzkumy a monitoring, vydává odborná stanoviska žadatelům a ostatním příslušným orgánům, zpracovává plány péče o chráněná území a stará se o naplnění těchto plánů. To provádí především řízením a financováním široké škály praktických opatření k podpoře zvláště chráněných částí přírody.

Stále více se Správa CHKO věnuje ekologické výchově a práci s veřejností. Děje se tak například organizováním přednášek nebo exkurzí pro vybrané skupiny veřejnosti, vydáváním tiskovin, psaním příspěvků do časopisů a novin, nebo například budováním vybavení pro návštěvníky – naučných stezek nebo informačních tabulí. Správa CHKO při mnoha činnostech spolupracuje s obcemi, nevládními neziskovými organizacemi a dalšími příznivci z řad veřejnosti.

Zonace CHKO Lužické hory

Zonace CHKO

K bližšímu určení způsobu ochrany přírody byly v CHKO Lužické hory vymezeny čtyři zóny odstupňované ochrany.

Více informací
Maloplošná zvláště chráněná území CHKO Lužické hory

Maloplošná zvláště chráněná území

V CHKO Lužické hory je vyhlášeno celkem devatenáct maloplošných chráněných území – národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek a přírodních památek. Mimo vlastní území CHKO ještě spravujeme NPP Čertova zeď mezi Osečnou a Českým Dubem.

Více informací
Památné stromy CHKO Lužické hory

Památné stromy

Na území CHKO Lužické hory se nachází devatenáct památných stromů.

Více informací
Péče o přírodu a krajinu v CHKO Lužické hory

Péče o přírodu

Péče o přírodu a krajinu vychází z koncepčních dokumentů – z plánu péče o CHKO a z plánů péče o jednotlivá maloplošná chráněná území.

Více informací
Územní systém ekologické stability v CHKO Lužické hory

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které zajišťují propojenost a prostupnost přírodního prostředí.

Více informací